§ 1

Wstęp

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Justynę Ołtarzewską – Atelier Mody Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową www.oltarzewska.pl

 2. Wszelkie słowa i wyrażenia użyte w Polityce i zaczynające się wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod adresem www.butik.oltarzewska.pl/regulamin-sklepu

§ 2

Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Ołtarzewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Ołtarzewska – Atelier Mody wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem 197007 i adresem Warszawa, ul.Grupy AK Północ 2/52 posługująca się numerem PESEL 80120900628 oraz NIP 9511825290, adresem e-mail justyna@oltarzewska.pl

 2. Sprzedawca informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci Sklepu Internetowego www.oltarzewska.pl” oraz zbiorze pod nazwą „Informacje Handlowe”, w stosunku do których zostały złożone wnioski o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Sprzedawca nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”)

§ 3

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

 2. konieczność realizacji Umowy Sprzedaży, jak również podjęcie działań przed zawarciem Umowy Sprzedaży na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)

 3. konieczność zrealizowania przez Sprzedawcę uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO)

 4. udzielone przez Państwa zgody (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)

 5. Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), którymi zgodnie z art. 23 ust 4 UODO są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Sprzedawcy oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

 1. Udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa w ust. 1 pkt. c) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych na jakiejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie Umowy Sprzedaży oraz realizację Zamówienia.

 2. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do Sprzedawcy żądania w tym zakresie na adres justyna@oltarzewska.pl

§ 4

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych w Sklepie.

 2. W celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz realizacji Dostawy na Państwa adres zamieszkania Sprzedawca przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu (na który będzie dzwonić przewoźnik realizujący Dostawę) adres e-mail (w celu przesłania Potwierdzenia Zamówienia oraz informacji o jego statusie) adres zamieszkania (w tym nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto), a w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem również nazwę firmy oraz numer NIP.

 3. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na odbiór osobisty Produktu, Sprzedawca również będzie przetwarzać dane osobowe wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, przy czym adres Państwa zamieszkania będzie niezbędny do wystawienia dowodu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. W przypadku wyboru Dostawy na adres inny niż podany w Formularzu Zamówienia w celu realizacji Dostawy niezbędne będzie podanie przez Państwa adresu, pod którym chcecie odebrać Produkt (w tym nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto), aby przewoźnik mógł dostarczyć Produkt pod wskazany adres.

 5. W celu wysyłania Państwu newslettera (informacji handlowej) Sprzedawca będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

 6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.

 7. Sprzedawca będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.

 8. Sprzedawca będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celu wysyłania newslettera w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) Polityki.

§ 5

Udostępnienie

 1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu przez Państwa przewoźnikowi w celu realizacji Dostawy.

 2. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6

Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

 2. Macie Państwo prawo uzyskać od Sprzedawcy następujące informacje:

 1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,

 2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,

 3. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

 4. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane

 1. Ponadto na Państwa żądanie Sprzedawca, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Sprzedawcę w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:

 1. wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

 2. wniesienia sprzeciwu

 1. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Sprzedawcy stosowne żądanie korzystając z Danych Kontaktowych.

§ 7

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sprzedawca zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Sprzedawca wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Sprzedawcy, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§ 8

Ciasteczka

 1. Sprzedawca oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Sklepu i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Sprzedawcy określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano już stronę Sklepu (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (jaka była zawartość koszyka).

 4. Sprzedawca korzysta z wewnętrznych plików cookies.

 5. Sprzedawca wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

 6. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu,

 7. statystycznym,

 8. przystosowania strony Sklepu do Państwa preferencji

 1. Sprzedawca może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

 2. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

 3. Sprzedawca korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu przez Klientów.

 4. Sprzedawca wykorzystuje w celu reklamy Sklepu Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

 5. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

 6. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.

 7. Sprzedawca korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

 8. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.

 9. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

§ 9

Zmiany

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie Sklepu pod adresem [*].

 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.