§ 1

Wstęp

 1. Regulamin (zdefiniowany poniżej) określa warunki Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Justyną Ołtarzewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Justyna Ołtarzewska – Atelier Mody, zarejestrowaną pod adresem ul. Ks.P.A. Hlonda 2a lok. 52, 02-972 Warszawa. Posługującą się numerem NIP 951-182-52-90 oraz REGON 015836497 (zwaną dalej „Sprzedawcą”), a także poniższymi danymi:


 BUTIK STACJONARNY – ADRES KORESPONDENCYJNY ORAZ ZWROTÓW
ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok.52 02-972  Warszawa.
Godziny otwarcia 8.00 -16.00
Czwartki 8:00 -20:00
Tel. 22 251 78 80 
Konto Bankowe mBank 54 1140 2017 0000 4102 0394 4717

a Klientem (zdefiniowanym poniżej).

 • Regulamin jest wzorcem Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku uzgodnienia postanowień Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dzieło przez Sprzedawcę i Klienta odmiennie niż w Regulaminie, postanowienia Regulaminu będą wiążące dla Sprzedawcy i Klienta w zakresie, w jakim nie będą sprzeczne z odmiennie uzgodnionymi postanowieniami Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dzieło.
 • Sprzedawca i Klient będą dalej zwani „Stronami”.

§ 2

Definicje

Wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

 1. Bon Podarunkowy – oznacza bon podarunkowy o określonej wartości przy użyciu którego Klient może dokonać zapłaty Ceny lub Wynagrodzenia,
 2. Cena – oznacza cenę, za jaką Sprzedawca przeniesie na Klienta własność danego Produktu, wyszczególnioną w Sklepie odrębnie dla każdego Produktu, między innymi w Karcie Produktu
 3. Dostawa – oznacza usługę przewozu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującego u niego wynagrodzenia, szczegółowo określoną w zakładce „Dostawa”,
 4. Dni Kalendarzowe – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,
 5. Dni Robocze – oznaczadni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 6. Formularza Zamówienia – oznacza formularz, który wypełnia Klient w celu złożenia Zamówienia tj. zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dzieło,
 7. Karta Produktu – oznacza podstronę Sklepu dedykowaną dla danego Produktu, zawierającą szczegółowe informacje o Produkcie,
 8. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu art.. 33 [1] Kodeksu Prawa,
 9. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny,
 10. Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 11. Kontakt/Dane Kontaktowe – oznacza następujące dane teleadresowe Sprzedawcy, pod którymi Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą w Dni Robocze:
 12. Ks. P.A.Hlonda 2a lok 52, 02-972 Warszawa w godzinach 8-16:00
 13. 22 251 78 80 w godzinach 8:00 -16:00
 14. 602 654 420 w godzinach 10:00 -18:.00
 15. mail:  info@oltarzewska.pl
 16. Konto Bankowe mBank 54 1140 2017 0000 4102 0394 4717
 17. Koszyk – oznacza specyfikację Produktów wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie
 18. Newsletter – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poprzez przesyłanie do Klienta listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Sprzedawca informuje Klienta o nowych wydarzeniach oraz materiałach zamieszczonych w Sklepie.
  Usługa świadczona jest w zamian za podanie danych osobowych. Klient ma możliwość wykupienia jednorazowego dostępu do newslettera, po uzgodnieniu ceny ze Sprzedawcą. Podane dane są wykorzystane tylko jednorazowo w celach realizacji zamówienia, zgodnie z polityką prywatności.
 19. Opinie klientów – opinie w sklepie internetowym sprzedawcy są pisane przez klientów sklepu internetowego i butiku stacjonarnego. Opinie nie są moderowane, pokazywane są zarówno pozytywne jak i negatywne opinie. Usuwamy spam i opnie od botów.
 20. Pre-order produkcyjny – rezerwacja towaru z planowanej produkcji z gwarancją ceny; Umowa zostaje zawarta po wpłacie zaliczki
 21. Produkt – oznacza wyrób tekstylny lub biżuterię
 22. Potwierdzenie – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Klientowi przez Sprzedawcę, po złożeniu przez niego Zamówienia, na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia,
 23. Prawo Konsumenckie – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 24. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,
 25. Sklep – oznacza serwis internetowy pod adresem www.butik.oltarzewska.pl, za pośrednictwem którego Klient zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Dzieło,
 26. Sortowanie produktów – w sklepie nie stosowany jest algorytm sortowania produktów. Kolejność umieszczenia wynika z daty publikacji.
 27. Umowa o Dzieło – oznacza umowę, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania lub modyfikacji (np. zmiany długości, wycięcie dekoltu)Produktu zgodnie z podanymi przez Klienta wymiarami lub wskazaniami, a Klient do odbioru Produktu i zapłaty Wynagrodzenia
 28. Umowa Newsletter – oznacza umowę na podstawie której Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Newsletter.
 29. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę na podstawie której Sprzedawca przenosi na Kupującego własność Produktu i zobowiązuje się do wydania Produktu, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Produkt i zapłacić Cenę,
 30. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie, za jakie Sprzedawca wykona lub zmodyfikuje na rzecz Klienta Produkt w ramach Umowy o Dzieło, wyszczególnione w Sklepie odrębnie dla każdego Produktu, między innymi w Karcie Produktu,
 31. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie na podstronie Sklepu pod adresem www.butik.oltarzewska.pl/regulamin-sklepu.
 3. Sklep zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Dzieło.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
 5. Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Sklepu.
 6. Sprzedawca świadczy usługę Konta na rzecz Klientów bezpłatnie.
 7. Sprzedawca zapewnia funkcjonowanie Sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera.
 8. W celu korzystania z Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
 9. urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,
 10. aktywnej skrzynki e-mail,
 11. przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.
 12. Klienta obowiązuje zakaz:
 13. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
 14. korzystania ze Sklepu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 15. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 16. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania przez Sprzedawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.
 17. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie jest on uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz usługi Newsletter.
 18. Informacje umieszczane w Sklepie przez Sprzedawcę, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 4

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Klient może dokonywać Zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. Klient może składać Zamówienia przez Formularz Zamówień.
 3. Sprzedawca w Formularzu Zamówień oznaczył w gwiazdkami pola, których wypełnienie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient jest zobowiązany co najmniej:
 5. dodać Produkt do Koszyka,
 6. zaakceptować Regulamin,
 7. wypełnić Formularz Zamówień,
 8. dokonać wyboru sposobu płatności,
 9. dokonać wyboru sposobu Dostawy,
 10. dokonać aktywacji przycisku „Zamawiam i Płacę”.
 11. Do chwili aktywacji Przycisku „Zamawiam i Płacę” Klient może dowolnie modyfikować zawartość Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie Produktów, jak również dokonywać zmiany wyboru sposobu płatności lub sposobu Dostawy.
 12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 13. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia, w tym główne cechy świadczenia i łączna Cena lub Wynagrodzenie oraz Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formacie pdf.

§ 5

Umowa o Dzieło

 1. Klient może dokonywać Zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. Klient może składać Zamówienia przez Formularz Zamówień.
 3. Sprzedawca w Formularzu Zamówień oznaczył gwiazdkami pola, których wypełnienie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy o Dzieło.
 4. W celu zawarcia Umowy o Dzieło Klient jest zobowiązany co najmniej:
 5. dodać Produkt do Koszyka,
 6. zaakceptować Regulamin,
 7. wypełnić Formularz Zamówień,
 8. dokonać wyboru sposobu płatności,
 9. dokonać wyboru sposobu Dostawy,
 10. dokonać aktywacji przycisku „Zamawiam i Płacę”.
 11. Do chwili aktywacji Przycisku „Zamawiam i Płacę” Klient może dowolnie modyfikować zawartość Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie Produktów, jak również dokonywać zmiany wyboru sposobu płatności lub sposobu Dostawy.
 12. Umowa o Dzieło zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia na adres e-mail Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 13. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia, w tym główne cechy świadczenia i łączną Cenę lub Wynagrodzenie oraz Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Dzieło w formacie pdf.

§ 6

Wynagrodzenie i płatności

 1. Ceny i Wynagrodzenia zostały szczegółowo określone dla każdego Produktu w Karcie Produktu.
 2. Ceny oraz Wynagrodzenia wskazane w Sklepie zostały wyrażone w walucie polskiej, są Cenami oraz Wynagrodzeniem brutto i zawierają podatek VAT.
 3. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dzieło odnośnie więcej niż jednego Produktu łączna suma Cen lub Wynagrodzeń zostanie wskazana w rubryce „Suma”.
 4. Koszty Dostawy (tj. wynagrodzenie przewoźnika) nie stanowią elementu Ceny, ani Wynagrodzenia i zostały określone odrębnie dla każdego przewoźnika w rubryce oznaczonej jako „Dostawa”.
 5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 6. płatność gotówką „za pobraniem”,
 7. płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 8. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze
  mBank 54 1140 2017 0000 4102 0394 4717
 9. płatność online za pośrednictwem PayU lub PayPall

§ 7

Realizacja Zamówień

 1. Realizacja Zamówienia (Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dzieło) nastąpi w terminie wynikającym dla danego Produktu z Karty Produktu tj. od  2 do 20  Dni Roboczych od momentu:
 2.  zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dzieło- w przypadku wyboru płatności Ceny za pobraniem lub odbioru osobistego,
 3. po zaksięgowaniu zapłaty Ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku wyboru jednego z pozostałych sposobów płatności
 4. c) PRE-ORDER produkcyjny – po wpłacie zaliczki w określonej wysokości, realizacja następuje w dniu określonym w zasadach realizacji;
  Zaliczka jest bezzwrotna, towar można wymienić na inny rozmiar lub model lub dostosować w Pracowni w Warszawie;
  Dopłata do ceny (różnica między zaliczką a ceną Butikową) – podlega zwrotom
  Towar jest w rezerwacji 14 dni od zakończenia produkcji; .
 5. Produkt wraz z paragonem zostanie wysłany do Klienta w terminie wskazanym w Karcie Produktu, a w przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu wszystkie Produkty zostaną wysłane do Klienta w najdłuższym z terminów wynikających ze wszystkich Kart Produktów.
 6. Dostawa jest realizowana wyłącznie w Dni Robocze w godzinach od 8 do 16 na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

§ 8

Rękojmia/Reklamacja

 1. Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca wyłączają na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktu, w stosunku do którego Strony zawarły Umowę Sprzedaży lub Umowę o Dzieło.
 2. W przypadku zawarcia Umowy o Dzieło Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za wady fizyczne i prawne Produktu na podstawie art. 638 Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednio art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli Strony zawarły Umowę Sprzedaży Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne w rozumieniu art. 556 [1] Kodeksu Cywilnego oraz wady prawne Produktu w rozumieniu art. 556 [3] Kodeksu Cywilnego.
 4. Konsument może składać reklamacje na dane Sprzedawcy podane w Danych Kontaktowych.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 Dni Kalendarzowych.
 6. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 9

Odstąpienie

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może zgodnie z art. 27 Prawa Konsumenckiego w terminie 14 Dni Kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art. 34. Ust. 2 i art. 35 Prawa Konsumenckiego.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3.   Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik numer 2 Prawa Konsumenckiego lub załączniku numer 1 do Regulaminu, a także każdej innej zgodnej z prawem, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@oltarzewska.pl
 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie elektronicznej na adres e-mail Konsumenta podany w Formularzu Zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest liczony od daty wydania Produktu Konsumentowi.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę).
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdążenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Produkt w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:
 12. o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
 13. Umowy o Dzieło lub innej umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu  lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 15. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

§ 10

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Dzieło tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Sprzedawcy.
 2. Jeżeli działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Sprzedawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dzieło, Klientowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub przy zapisie na Newsletter jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi , w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies wykorzystywanych przez Sklep znajduje się w polityce prywatności zamieszczonej na podstronie Sklepu pod adresem www.butik.oltarzewska.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12

Bon Prezentowy

 1. Bon Prezentowy może zostać zrealizowany zarówno w butiku stacjonarnym mieszczącym się pod adresem wskazanym w Danych Kontaktowych, jak również w Sklepie.
 2. Bon Prezentowy nie podlega wprowadzeniu do obrotu.
 3. Jeżeli Cena lub Wynagrodzenia należne za Produktu odnośnie którego Klient zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o Dzieło będzie wyższa niż wartość Bonu Podarunkowego Klient może dokonać zapłaty Ceny lub Wynagrodzenia wykorzystując Bon Podarunkowy oraz dopłacić brakującą część Ceny lub Wynagrodzenia.
 4. Jeżeli Cena lub Wynagrodzenie za Produkty, odnośnie których Klient zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o Działo będzie niższa od wartości Bonu Podarunkowego Klient będzie uprawniony do zapłaty Ceny za Wynagrodzenia wykorzystując Bon Podarunkowy. Różnica między należną Ceną lub Wynagrodzeniem, a wartością Bonu Podarunkowego nie podlega zwrotowi przez Sprzedawcę.
 5. Bon Podarunkowy jest ważny przez okres wskazany w Karcie Produktu dedykowanej dla Bonu Podarunkowego.

§ 13

Newsletter

 1. Klient może zawrzeć Umowę Newsletter 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. W celu zawarcia Umowy Newsletter Klient zobowiązany jest co najmniej:
 3. wypełnić interaktywny formularz,
 4. zaakceptować Regulamin,
 5. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta podanych w formularzu, o którym mowa w pkt. a), w zbiorze danych pod nazwą „Newsletter”
 6. wyrazić zgodę przez Klienta na otrzymywanie informacji marketingowych oraz informacji handlowych od Sprzedawcy w ramach usługi Newsletter,
 7. aktywować przycisk „Zapisz”
 8. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt. a) jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili przez Klienta cofnięta.
 9. Do zawarcia Umowy Newsletter dochodzi z chwilą aktywacji Przycisku „Zapisz” na czas nieokreślony.
 10. Klient może wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez mail: justyna@oltarzewska.pl.
 11. Klient może poprosić o ofertę na jednorazowy zakup newslettera, w przypadku gdy nie zgadza się na podanie danych osobowych i subskrypcję. Podane dane wykorzystywane są tylko do realizacji zakupu zgodnie z polityką prywatności.

§ 14

Pozasądowe sposoby

 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Sprzedawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
 2. Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich ) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.

§ 15

Postanowienia Końcowe

 1. W razie sprzeczności Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności z Prawa Konsumenckiego postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem nie będą wiążące dla Konsumenta, a Sprzedawca podejmie działania lub zaniechania zgodne z powołanymi normami prawnymi.
 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.
 3. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Konsumenckiego.
 5. Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik który stanowi jego integralną część.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                                                               [miejscowość i data]

[imię i nazwisko oraz adres Konsumenta]

                                                                                          Atelier Mody

                                                                                         Justyna Ołtarzewska

                                                                                PRACOWNIA
                                                                                                 ul. Ks.P.A.Hlonda 2a lok.52
                                                                                                02-972 Warszawa

                                                                                                tel. 22 251 78 80

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Konsumenta] informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej odnośnie [określenie Produktu/numer zamówienia], który został mi wydany w dniu [data].